Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 104/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

41 103/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

42 97/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

43 96/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu

44 95/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

45 101/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình

46 100/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019

47 94/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình

48 99/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

49 98/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015

50 93/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

51 91/2014/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

52 92/2014/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

53 85/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

54 87/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

55 88/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết Thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

56 89/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

57 86/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

58 84/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

59 81/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp