Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 11/NQ-HĐND 16/06/2011

Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI,nhiệm kỳ 2011 - 2016

121 10/NQ-HĐND 16/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

122 9/NQ-HĐND 16/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

123 7/NQ-HĐND 16/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

124 6/NQ-HĐND 16/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

125 154/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

126 156/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2011

127 159/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

128 160/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015)

129 158/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng Bình

130 157/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập

131 150/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2004 - 2011

132 152/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009

133 153/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011

134 151/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

135 161/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

136 155/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011

137 149/2010/NQ-HĐND 29/10/2010

Nghị quyết Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

138 148/2010/NQ-HĐND 29/10/2010

Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

139 145/2010/NQ-HĐND 09/07/2010

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  Tiếp