Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 143/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính

141 142/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

142 142/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

143 144/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện

144 141/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập th

145 140/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

146 139/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2004 - 2011

147 138/NQ-HĐND 14 00:00:00.0/06/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011

148 137/NQ-HĐND 14 00:00:00.0/06/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011

149 132/NQ-HĐND 04 00:00:00.0/01/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

150 131/NQ-HĐND 04 00:00:00.0/01/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

151 124/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010

152 125/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

153 126/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình

154 127/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

155 128/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

156 129/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010

157 130/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

158 120/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008

159 121/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  Tiếp