Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 106/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

181 107/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

182 103/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009.

183 102/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009.

184 101/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009.

185 104/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

186 97/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009.

187 98/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông).

188 96/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh.

189 95/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009.

190 94/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

191 100/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Quảng Bình.

192 90/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

193 87/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình.

194 88/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

195 89/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

196 91/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị Quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

197 69/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

198 70/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

199 71/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006-2010.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  Tiếp