Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 127/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

41 105/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

42 107/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

43 108/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

44 106/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

45 104/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

46 103/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

47 100/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019

48 94/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình

49 101/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình

50 93/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

51 96/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu

52 97/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

53 95/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

54 99/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

55 98/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015

56 91/2014/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

57 92/2014/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2014

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

58 85/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

59 87/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp