Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 86/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

61 88/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết Thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

62 87/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

63 89/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

64 82/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

65 80/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

66 81/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

67 83/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình

68 102/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/01/2014

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

69 57/2012/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

70 55/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

71 56/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

72 52/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

73 61/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

74 60/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

75 59/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

76 54/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

77 53/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013

78 58/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

79 50/ NQ-HĐND 05 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp