Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 87/2014/NQ-HĐND 15 00:00:00.0/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

61 81/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

62 82/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

63 80/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

64 83/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình

65 102/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/01/2014

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

66 57/2012/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

67 55/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

68 56/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

69 52/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

70 61/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

71 60/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

72 59/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

73 54/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

74 53/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013

75 58/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

76 50/ NQ-HĐND 05 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

77 51/ NQ-HĐND 05 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

78 43/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

79 47/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp