Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 30/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Quảng Bình

101 24/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về phê chuẩn Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

102 25/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

103 26/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012

104 27/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2012

105 20/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010

106 22/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 22

107 23/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

108 21/2011/NQ-HĐHD 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012

109 29/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Bình

110 31/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

111 15/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình Giai đoạn 2011-2020

112 19/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

113 18/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

114 17/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

115 16/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

116 14/2011/NQ-HĐND 18 00:00:00.0/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư khu đô thị mới và khu nhà ở thương mại có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới

117 12/2011/NQ-HĐND 28 00:00:00.0/07/2011

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

118 13/2011/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/07/2011

Nghị quyết Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

119 10/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  Tiếp