Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 9/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

121 7/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

122 8/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

123 6/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

124 02/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

125 03/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

126 01/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

127 04/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

128 05/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

129 11/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/06/2011

Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI,nhiệm kỳ 2011 - 2016

130 161/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

131 157/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập

132 154/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

133 155/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011

134 151/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

135 153/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011

136 152/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009

137 150/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2004 - 2011

138 160/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015)

139 159/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  Tiếp