Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 156/2010/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2010

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2011

141 149/2010/NQ-HĐND 29 00:00:00.0/10/2010

Nghị quyết Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

142 148/2010/NQ-HĐND 29 00:00:00.0/10/2010

Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

143 145/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

144 144/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện

145 142/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

146 143/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính

147 141/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập th

148 142/2010/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

149 139/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2004 - 2011

150 140/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/07/2010

Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

151 137/NQ-HĐND 14 00:00:00.0/06/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011

152 136/NQ-HĐND 14 00:00:00.0/06/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

153 138/NQ-HĐND 14 00:00:00.0/06/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011

154 131/NQ-HĐND 04 00:00:00.0/01/2010

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

155 132/NQ-HĐND 04 00:00:00.0/01/2010

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

156 120/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008

157 121/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010

158 122/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010

159 123/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  Tiếp