Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1138/QĐ-UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/05/2007
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực
Lĩnh vực: Dân tộc - Tôn giáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH

----------------

Số:  1138/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

        

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 188/STP-QLVB ngày 23 tháng 04 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 04 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                    

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Công Thuật

 

 


 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC - TÔN GIÁO HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

 

Quyết định

 

 

 

1

82/QĐ-UB

15/02/1995

V/v điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

2

757/QĐ-UB

04/8/1995

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đưa hàng lên miền núi năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

3

493/QĐ-UB

12/5/1997

V/v giao nhiệm vụ quy hoạch khu dân cư vùng đồng bào dân tộc

Vì Quy hoạch đã được phê duyệt, không còn đối tượng điều chỉnh

 

Chỉ thị

 

 

 

4

13/CT-UB

30/3/1993

V/v sơ kết Nghị quyết 22/NQ-TW và Quyết định số 72 HĐBT

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

 

 

 

 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Báo cáo về việc tình hình thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2019
Kế hoạch Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025
Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống trường phố thông dân tộc nội trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019
Trở về trang trước