Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 30/2006/CT-UBND
Ngày ký: 01/09/2006
Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Trích yếu nội dung: Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẢNG BÌNH

-------------

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Số: 30/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 01 tháng 9 năm 2006

 

 

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010
theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004
của Thủ tướng Chính phủ

-------------------------

                                                                    

Trong thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước là khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ sản xuất trong nước và chủ động thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ tục hành chính thuế đã được thay đổi theo hướng rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các chính sách thuế của Nhà nước. Công tác quản lý thuế ngày càng được kiện toàn, củng cố cả về cơ chế quản lý, bộ máy và con người, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức thực thi các chính sách thuế. Từ năm 1990 đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, năm sau cao hơn năm trước, nhất là giai đoạn 2001 đến 2005, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm 21,3 %, tỷ lệ động viên bình quân đạt 11,7 % GDP/năm.

            Tuy nhiên, hệ thống thuế và công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số yếu kém, chưa bao quát hết các nguồn thu, còn để thất thu, việc nuôi dưỡng nguồn thu chưa được quan tâm đúng mức, chưa phù hợp với phát triển kinh tế mở theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

            1. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân về chiến lược cải cách hệ thống thuế và nghĩa vụ nộp thuế của người dân, nhất là đối tượng chịu thuế, nộp thuế.

 2. Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh có kế hoạch chủ động triển khai ở ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố để tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2006 - 2010 theo đúng yêu cầu nội dung, lộ trình đã đề ra.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Cục thuế trong việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, tăng cường phối hợp kiểm tra việc thành lập Doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đăng ký thuế nhằm chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước; những đối tượng vi phạm đăng ký kê khai, đối tượng bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh.v.v..

4. Sở Thương mại - Du lịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các Văn phòng đại diện, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại - du lịch tại tỉnh, cung cấp bản sao giấy phép hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại - du lịch đã được Sở cấp để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh gắn việc chống buôn lậu với việc chống trốn thuế, lậu thuế, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế, lậu thuế.

            5. Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để thu hồi các khoản tiền thuế của ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát. Phát hiện và điều tra các vụ án chiếm đoạt, trốn thuế, gian lận về thuế nghiêm trọng để xử lý theo pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các trường hợp khác.

            6.  Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo các quyết định truy thu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan thuế có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

            7. Sở Văn hoá Thông tin phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp bản sao toàn bộ các giấy phép đã cấp về sản xuất băng, đĩa nhạc, băng đĩa hình, sản xuất phim ảnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giấy phép các hoạt động dịch vụ văn hóa thông tin khác đối với cá nhân, tổ chức  theo đề nghị của cơ quan thuế có thẩm quyền.

            8. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên - khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép để đảm bảo quản lý thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai và các tài nguyên khác vào ngân sách nhà nước, chống thất thu trong lĩnh vực này.

            9. Các sở chuyên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Thuỷ sản, Xây dựng, Giao thông Vận tải… có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc các luật thuế của Nhà nước; phối hợp với cơ quan thuế trong việc trao đổi thông tin liên quan về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tạo điều kiện để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, tăng thu cho NSNN.

10. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phổ biến các luật, pháp lệnh về thuế nhất là đối với các sắc thuế sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhằm làm cho các tổ chức kinh tế và mọi người dân hiểu rõ và tự giác chấp hành.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện bố trí vào các tiết học, sinh hoạt ngoại khoá đối với các Trường tiểu học, bậc trung học trên địa bàn tỉnh để giới thiệu các kiến thức chung về thuế, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế; cung cấp danh sách các Trường, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoài giờ có nguồn thu từ hoạt động này để cơ quan thuế có biện pháp quản lý thu thuế.

12. Các tổ chức chính trị , chính trị - xã hội; các Hội đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế đến các thành viên, hội viên để từng bước nâng cao nhận thức và phát huy tính tự giác tích cực chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thuế.

            13. Đài  Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng bình phối hợp với cơ quan thuế mở chuyên mục về thuế để tuyên truyền giáo dục về các chính sách thuế làm cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ pháp luật thuế và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế. Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế.

            14. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế tại địa phương theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thu, chống thất thu thuế, uỷ nhiệm thu thuế.

            Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc KBNN tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu trên. Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện hàng năm theo lộ trình đã đề ra về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả và tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Cục thuế tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và có hướng xử lý, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận: 

 - Văn phòng Chính phủ;

 - Bộ Tài Chính;

 - Tổng Cục thuế;

 - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

 - Thường trực HĐND tỉnh;

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

 - Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh;

 - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

 - Ban Kinh tế HĐND tỉnh;

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

 - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;

 - Cục thuế tỉnh;

 - UBND các huyện, thành phố;

 - Sở Tư pháp;

 - Lưu VT-KHTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Bích Lựa

 

 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất
Công văn về việc tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế
Quyết định về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các Sở, ban, ngành, đơn vị và các Doanh nghiệp có nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế
Trở về trang trước