Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 37/2006/QĐ-UBND
Ngày ký: 25/08/2006
Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực: Thuế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

-----------------

Số: 37/2006/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Đồng Hới, ngày 25 tháng 8 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

----------------------

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 957 TTr/STC ngày 22/8/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

STT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Mức giá tính thuế

1

Tàu có động cơ công suất máy chính trên 30 CV đến 60 CV

Đ/tàu

60.000.000

2

Tàu có động cơ công suất máy chính trên 60 CV đến 90 CV

Đ/tàu

200.000.000

3

Tàu có động cơ công suất máy chính trên 90 CV đến 115 CV

Đ/tàu

300.000.000

4

Tàu có động cơ công suất máy chính trên 115 CV

Đ/tàu

400.000.000

 

Điều 2. Giá quy định trên là giá tàu đã qua sử dụng và đủ tiêu chuẩn vận tải theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UB MTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban KTNS - HĐND tỉnh;

- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT, TM.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Bích Lựa

 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất
Công văn về việc tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế
Quyết định về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các Sở, ban, ngành, đơn vị và các Doanh nghiệp có nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế
Trở về trang trước