Bản in     Gởi bài viết  
Xác định nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của địa phương và các cơ quan có liên quan 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm 2015 - 2020, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và tỉnh bạn, đặc biệt sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, tình hình triển khai Chương trình NTM của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực.
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 của các cấp, ngành, các huyện, thành phố, thị xã đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; tập trung xây dựng mới 60 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm của Mặt trận ba cấp về thực hiện cuộc vận động. Các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện Chương trình; duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, trang truyền hình địa phương... tiếp tục được các địa phương triển khai thường xuyên, liên tục. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 - 2020 với 424 ảnh đơn, 23 ảnh bộ của 53 tác giả. Văn phòng Điều phối cấp phát 218 cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG, năm 2020, số tiêu chí đạt được bình quân/xã là 16,8 tiêu chí tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2019; vượt 0,3 tiêu chí so với mục tiêu Trung ương đề ra. Ban Chỉ đạo các cấp cũng đã bám sát mục tiêu, kế hoạch để chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh. Mặc dù triển khai trong điều kiện mưa lũ kéo dài nhưng các xã đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tiến độ và nộp hồ sơ về Văn phòng Điều phối tỉnh theo đúng thời gian đề ra. Các xã đạt chuẩn NTM đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Một số huyện chủ động đăng ký thêm xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Số xã dưới 10 tiêu chí chỉ còn 6,3% (mục tiêu Trung ương dưới 25%). Công tác giải ngân nguồn vốn đang được các địa phương tích cực triển khai (tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển dự ước hết năm đạt từ 85 - 90%).

Ngoài ra, phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã được các địa phương quan tâm thực hiện, nhiều địa phương chủ động ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được đưa vào thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện toàn tỉnh có 11 xã đã đạt chuẩn nhưng không duy trì được tiêu chí Quốc phòng - An ninh do chưa đạt chỉ tiêu 19.2. Nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng đã quá hạn. Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn nâng chất; xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu thì một số xã có số tiêu chí đạt rất thấp, chỉ đạt 06 - 07 tiêu chí. Tiến độ thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM ở một số địa phương còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu của các HTX…

Trong năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn NTM; 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã NTM kiểu mẫu; 32 khu dân cư kiểu mẫu và 68 vườn mẫu; tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và 100% số xã đều tăng tiêu chí; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cùng với đó, địa phương cũng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,6% so với năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; 97% hộ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh; hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn.

Để đạt các mục tiêu đề ra, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chương trình NTM thì nội dung xây dựng NTM phải được xác định trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của địa phương và của các cơ quan có liên quan. Đặc biệt sau khi UBND tỉnh có công văn phân công chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, các huyện, thị, xã, thành phố và sở, ngành được phân công phụ trách cần khẩn trương làm việc, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các xã; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra; tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách làm, những chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 để cả hệ thống chính trị hiểu đầy đủ hơn và cùng đồng thuận tham gia, chủ động phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, chống tư tưởng ý lại, không muốn thoát nghèo để được hưởng sự hỗ trợ Nhà nước; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM để nhân ra diện rộng; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM.

Mặt khác, các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá lại thực trạng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch cụ thể để củng cố, khôi phục, hoàn thiện tiêu chí bao gồm cả NTM kiểu mẫu và nâng cao; nâng cao chất lượng tiêu chí, có giải pháp giữ vững tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, đạt chuẩn kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, phân công cơ quan chuyên môn của huyện chỉ đạo cụ thể từng xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định; có giải pháp duy trì những tiêu chí đã đạt được và huy động đủ nguồn đối ứng của địa phương; ưu tiên nội dung dễ làm, cần ít vốn phù hợp với điều kiện của địa phương để chỉ đạo thực hiện; chủ động huy động, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trong điều kiện nguồn ngân sách Trung ương phân bổ chậm hơn các năm trước để thực hiện tiêu chí NTM theo đúng tiến độ đề ra…

Minh Huyền

[Trở về]