VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh: Thành công khi ý Đảng với lòng dân là một 
(Quang Binh Portal) - Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và người dân huyện Quảng Ninh nên ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM từ huyện đến xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, khơi dậy sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế - xã hội. 
Lộ trình vì một nông thôn mới

Ngày 23/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về tiếp tục lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Kế hoạch xây dựng NTM, theo đó, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện phân công các thành viên phụ trách địa bàn; thành lập Tổ giúp việc để hỗ trợ các xã trong việc giải quyết trình tự, thủ tục hồ sơ, tháo gỡ những vướng mắc đề xuất của các xã với cấp trên. Huyện cũng đã tổ chức đoàn tham quan mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại hai huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) để học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng triển khai thường xuyên và liên tục bằng nhiều hình thức như: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng NTM”. Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã và Trang Thông tin điện tử của huyện, cũng như qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ... nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân với việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Những kết quả bước đầu

Đến nay, huyện Quảng Ninh có 07 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018 thêm 02 xã Gia Ninh và Vạn Ninh cán đích NTM. Toàn huyện đạt 217 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí (cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh); có 06 xã đạt 19 tiêu chí, 02 xã đạt 16 tiêu chí, 02 xã đạt 15 tiêu chí, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chương trình đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn và những vùng còn khó khăn. Thông qua Chương trình, huyện đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2016 - 2018. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch hợp lý theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và du lịch, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Trong 02 năm, huyện đã thành lập thêm 02 hợp tác xã (HTX) nâng tổng số 12/14 xã có HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Mặt khác, thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, huyện cũng chú trọng đào tạo nghề, triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tạo điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến nay, toàn huyện có 13/14 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 08%; có 10/14 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

Ngoài ra, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, hàng năm có 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Năm 2017, trên địa bàn huyện có 80/114 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí văn hóa. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện Quảng Ninh duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Chất lượng học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng học sinh giỏi trong các kỳ thi đạt cao, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên đạt 87,93%, 12/14 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác truyền thông về dân số, KHHGĐ được quan tâm đúng mức, nhất là tại các vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn về kinh tế và vùng dân tộc miền núi. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường; chỉ đạo các xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Đến nay, có 09/14 xã đạt tiêu chí môi trường, có 05 xã chưa đạt tiêu chí này.

Có thể thấy, qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xã hội được phát huy, khẳng định vị thế của mình trong xây dựng NTM. Dân chủ cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nhằm từng bước đưa Quảng Ninh trở thành huyện NTM, lãnh đạo huyện tiếp tục thường xuyên sâu sát cơ sở, bám sát những chỉ tiêu mà ngành, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo thực hiện; phát huy vai trò của lãnh đạo các xã, Ban phát triển thôn và Ban giám sát cộng đồng trong triển khai Chương trình; tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn.

Trọng Lãnh (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Quảng Bình)

[Trở về]