Để đăng ký mới hay điều chỉnh bổ sung địa chỉ thư điện tử, các đơn vị vui lòng nhấn vào đây để tải biểu mẩu đăng ký và gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông để sữa đổi, bổ sung.