Sở, Ban, Ngành

Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh

VP Đoàn ĐBQH&HĐND

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Khoa học - Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công thương

Sở Ngoại vụ

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và T.Thông

Sở Văn hóa, Thể thao

Sở Du lịch

Sở Lao động TB-XH

Sở Tài nguyên Môi trường

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giao thông Vận tải

Ban Dân tộc

Ban Quản lý Khu Kinh tế

Thanh tra tỉnh

Huyện, T.Xã, T.Phố

Thành phố Đồng Hới

Thị xã Ba Đồn

UBND huyện Lệ Thủy

UBND huyện Quảng Ninh

UBND huyện Bố Trạch

UBND huyện Quảng Trạch

UBND huyện Tuyên Hóa

UBND huyện Minh Hóa

Các đơn vị khác

Ủy ban MTTQVN tỉnh

BQL VQG P.Nha - K.Bàng

Báo Quảng Bình

Cục Thống kê

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Thủy lợi và PCLB

Đài Phát thanh - T.Hình

Quỹ phát triển đất

Hội Nông dân tỉnh

Hội liên hiệp phụ nữ

Hội Chữ Thập Đỏ

Tòa án nhân dân

Viện Kiểm sát

Trường chính trị tỉnh

Bộ chỉ huy QS tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

Tỉnh Đoàn

Liên minh Hợp tác xã

Cao đẳng nghề